Tôi, Robot - I, Robot (2004)
0 lượt xem
Tôi, Robot - I, Robot (2004)
Xem phim
[Tôi, Robot - I, Robot (2004)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Tôi, Robot - I, Robot (2004) [/info] [nd] Tôi, Robot - I, Robot (2004) Thời tương lai năm 2035, khi mà con người chế tạo ra rô-bốt để làm tất cả các công việc nặng nhọc thay mình.

Nhưng khi một loại rô-bốt mới được chế tạo và phản lại loài người... chuyện gì sẽ xảy ra? [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1K6RTQqrXpJCJXiCsIqVyobG9QZvbNd0N] [ZE #2|https://zembed.net/v/FEwarTEmLY.html] [HX #3|https://short.ink/?v=dKRABS_k_] [GD #4|https://drive.google.com/file/d/1K6RTQqrXpJCJXiCsIqVyobG9QZvbNd0N/preview]
Cập nhật 31/12/2021
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem