Đường Chuyên 1: Địa Ngục Hoa Cốc - Tang Dynasty Tour (2019)
0 lượt xem
Đường Chuyên 1: Địa Ngục Hoa Cốc - Tang Dynasty Tour (2019)
Xem phim
[Đường Chuyên 1: Địa Ngục Hoa Cốc - Tang Dynasty Tour (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đường Chuyên 1: Địa Ngục Hoa Cốc - Tang Dynasty Tour (2019) [/info] [nd] Đường Chuyên 1: Địa Ngục Hoa Cốc - Tang Dynasty Tour (2019) Câu chuyện kể về hậu nhân phản tặc Đậu Yên Sơn bị diệt môn, năm năm sau đến Trường An, tìm Lam Điền Hầu Vân Hoa trả thù.

Đậu Yên Sơn giỏi về bày trận, lợi dụng Vong Ưu Thảo khống chế người dân Trường An, đánh tan tự tin của Vân Hoa, Vân Hoa tận dụng đầu óc và tư tưởng của mình, tạo ra vũ khí thủy chuẩn, đại chiến Đậu Yên Sơn, cứu cả Vương triều Lý Đường [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1_5_rFKN8R2fTZU0wSD87x-MfpPC0we__] [HX #2|https://short.ink/?v=Lfcx_dakx] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/ID CỦA GOOGLE DRIVE/preview] [OK #4|https://www.ok.ru/videoembed/1125546330795]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem