Đối Đầu - Hard Kill (2020)
0 lượt xem
Đối Đầu - Hard Kill (2020)
Xem phim
[Đối Đầu - Hard Kill (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đối Đầu - Hard Kill (2020) [/info] [nd] Đối Đầu - Hard Kill (2020) Phim xoay quanh đội lính đánh thuê của Derek Miller (Jesse Metcalfe) đảm nhận nhiệm vụ giải cứu con gái của ông trùm tập đoàn công nghệ (Bruce Willis) thoát khỏi âm mưu độc đoán của Kẻ rửa tội (Sergio Rizzuto)
[/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=18jltomMHgVFfBpG9CKieRc1uJIS_flZw] [HX #2|https://short.ink/?v=CYOUZMgpN] [GD #3|http://gdriveplayer.to/embed2.php?link=xAg%252Feqq3x38ySV1DB0XcUAfr5IZaAtr49NICqpxj%252Bkmrp%252BzZf%252FqDD6NH2705ErF%252Fhrz9Feszx6YCV0sv2kD4h%252B%252F0WCbNf400TW5Ip2Zm5PiDPeV9j4ko6McX2iq5CpI16r5NKwiOIakSfCQf3R2cdoTqdp3GUbaX585bViOiCRtIzQ8FCbk1sXc1IkUU3o5ayNKF47%252FyupQMEVLzUZp2mm225AqwZOBA2%252BcB5biQjzZg%253D%253D]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem