Chiến Binh Bất Trị - Savage Dog (2017)
0 lượt xem
Chiến Binh Bất Trị - Savage Dog (2017)
Xem phim
[Chiến Binh Bất Trị - Savage Dog (2017)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Chiến Binh Bất Trị - Savage Dog (2017) [/info] [nd] Chiến Binh Bất Trị - Savage Dog (2017) Một câu chuyện đặt bối cảnh ở Đông Dương vào năm 1959, một vùng đất vượt ra ngoài quy luật và một thời đại mà không có lòng thương xót, và sự ra đời của một huyền thoại.
[/nd] [VI-Vietsub|https://www.recentstatus.com/gd/?id=18905Rn1qK8hTsjfY1r0nTWoXVlqSdqmg] [HX-TM|https://short.ink/?v=HBRT82JRp] [GD-Vietsub|https://drive.google.com/file/d/18905Rn1qK8hTsjfY1r0nTWoXVlqSdqmg/preview]
Cập nhật 05/01/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem