Thần Cung Côn Luân - Candle in the Tomb: Kunlun Tomb (2022)
0 lượt xem
Thần Cung Côn Luân - Candle in the Tomb: Kunlun Tomb (2022)
Xem phim
[Thần Cung Côn Luân - Candle in the Tomb: Kunlun Tomb (2022)]
[stt/Tập 16 / 16 Thuyết Minh] [info] [+] Thần Cung Côn Luân - Candle in the Tomb: Kunlun Tomb (2022) [/info] [nd] Nhà buôn đồ cổ người Hongkong (Trung Quốc) là chú Minh đã thuê nhóm kim hiệu úy là Hồ Bát Nhất (Phan Việt Minh đóng), Vương Khải Tuyền (Khương Siêu đóng) và Shirley Dương (Trương Vũ Kỳ đóng) để đến Tây Tạng, tìm kiếm xác ướp pha lê ở sông băng của Ma Quốc trong truyền thuyết về "Vua Kelamer".

Từ đây, họ đã cùng nhau bắt đầu hành trình khám phá những ngôi mộ cổ của mình.[/nd] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/621165076891581.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/263128076990445.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/812691724962658.html?auto=false] [04|https://ssplay.net/v/841551055510838.html?auto=false] [05|https://ssplay.net/v/764448001980781.html?auto=false] [06|https://ssplay.net/v/646906920605235.html?auto=false] [07|https://ssplay.net/v/652531589484877.html?auto=false] [08|https://ssplay.net/v/858915268547005.html?auto=false] [09|https://ssplay.net/v/985918436613347.html?auto=false] [10|https://ssplay.net/v/805424621535672.html?auto=false] [11|https://ssplay.net/v/754364373369349.html?auto=false] [12|https://ssplay.net/v/384001905305517.html?auto=false] [13|https://ssplay.net/v/140950082076920.html?auto=false] [14|https://ssplay.net/v/575922305799192.html?auto=false] [15|https://ssplay.net/v/678203506188260.html?auto=false] [16-End|https://ssplay.net/v/159824401554134.html?auto=false] [br/SV ZE] [01|https://zembed.net/v/rbMBAnUZAT.html] [02|https://zembed.net/v/axvyzsItpF.html] [03|https://zembed.net/v/bzSEROpLnk.html] [04|https://zembed.net/v/EtdRFuNoiJ.html] [05|https://zembed.net/v/neXxCRxeZV.html] [06|https://zembed.net/v/YxhQPCTkHn.html] [07|https://zembed.net/v/oBUIJildQQ.html] [08|https://zembed.net/v/YOHQcsxZLt.html] [09|https://zembed.net/v/jSsZXKQNBV.html] [10|https://zembed.net/v/FTqFSAotoS.html] [11|https://zembed.net/v/qYUAJLzDTY.html] [12|https://zembed.net/v/ftrFwTxOKg.html] [13|https://zembed.net/v/PAVzwREdtX.html] [14|https://zembed.net/v/tQYuHtpNyc.html] [15|https://zembed.net/v/WBVSzLmDJH.html] [16-End|https://zembed.net/v/CyTLYpZxxX.html]
Trạng thái [stt/Tập 16 / 16 Thuyết Minh]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem