Giả Kim Thuật Sư - Fullmetal Alchemist (2017)
0 lượt xem
Giả Kim Thuật Sư - Fullmetal Alchemist (2017)
Xem phim
[Giả Kim Thuật Sư - Fullmetal Alchemist (2017)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Giả Kim Thuật Sư - Fullmetal Alchemist (2017) [/info] [nd] Giả Kim Thuật Sư - Fullmetal Alchemist (2017) Câu chuyện diễn ra ở miền đất giả tưởng nơi tồn tại những nhà giả kim; họ sử dụng kiến thức về vật chất để biến đổi hình thái của chúng bằng những vòng tròn chuyển hóa tựa như những phép màu.

Nhưng bởi vì là khoa học, giả kim thuật cũng phải tuân theo những quy luật mà người họ gọi là “trao đổi đồng giá”. Ở đó, cũng tồn tại những điều cấm kỵ đã trở thành chân lý, như việc cấm biến đổi vàng để làm giàu cho bản thân, hay con người là không thể chuyển hóa. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/277272754659255.html?auto=false]
Cập nhật 01/10/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem