Bầy Đàn Khát Máu - The Swarm (2020)
0 lượt xem
Bầy Đàn Khát Máu - The Swarm (2020)
Xem phim
[Bầy Đàn Khát Máu - The Swarm (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Bầy Đàn Khát Máu - The Swarm (2020) [/info] [nd] Bầy Đàn Khát Máu - The Swarm (2020) Một bà mẹ đơn thân nuôi châu chấu để làm thức ăn giàu protein, nhưng gặp khó khăn trong việc khiến chúng sinh sản – cho đến khi cô phát hiện chúng thích máu.
[/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/ztALZzwJmIug/] [SP #2|https://ssplay.net/v/902919792880614.html] [ZE #3|https://zembed.net/v/TPrnICASzC.html?auto=false]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem